Aktualności

« powrót

Biłgorajski Cross Duathlon 2019

Zapraszamy na V edycję Biłgorajskiego Cross Duathlonu. Duathlon odbędzie się 4 sierpnia 2019 r. nad Zalewem Bojary.

Zostały uruchomiaone już zapisy internetpowe. Zapisywać można się zarówno indywidualnie, jak i do startu w sztafetach.

SOLO: https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/800

SZTAFETY: https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/801

Regulamin zawodów

Biłgorajski Cross Duathlon 2019 – WYŚCIG INDYWIDUALNY

 

 

1. Cel zawodów
- popularyzacja kolarstwa, biegania i turystyki rowerowej,

- promowanie regionalnych szlaków, tras, szczególnych miejsc oraz miejscowości i gmin turystycznych,

- zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,

- integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegania,

- połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.

 

2. Nazwa imprezy

Biłgorajski Cross Duathlon

 

3. Organizatorzy

Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy BSK Miód Kozacki

adres: 23-400 Biłgoraj, ul. J. Kochanowskiego 30

strona internetowa organizatora: www.bsk-bilgoraj.pl

e-mail: info@bsk-bilgoraj.pl

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju

adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Targowa 15

strona internetowa organizatora: www.osir.lbl.pl

e-mail: osirbilgoraj@interia.pl

 

Partner Techniczny Zawodów

Fundacja Baran Cycling

Adres: 23-210 Kraśnik, ul. Sienkiewicza 2b

 

4. Termin zawodów

04.08.2019 (niedziela)

 

5. Warunki uczestnictwa

Biłgorajski Cross Duathlon to ogólnodostępna impreza rowerowa i biegowa rozgrywana we wskazanym terminie. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:

a)     Dokonanie rejestracji on-line poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.e-gepard.eu lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego i rejestrację bezpośrednio w Biurze Zawodów.

b)    Posiadanie aktualnego badania lekarskiego lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu i starcie na własną odpowiedzialność.

c)     Dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z niniejszym regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji.

 

Impreza ma charakter otwarty. Prawo udziału w zawodach mają osoby nie posiadające licencji sportowych jak również zawodnicy z licencjami.

Zabrania się udziału w Biłgorajski Cross Duathlon zawodnikom odbywającym karę zawieszenia przez Polski Związek Kolarski i inne związki sportowe.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat i okażą w biurze zawodów zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Każdy uczestnik Biłgorajski Cross Duathlon jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.

Wysłanie zgłoszenia przez Internet i start w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu imprezy ze wszystkimi jego zapisami, załącznikami i deklaracjami.

Zawodnik powinien zanotować sobie i pamiętać nr alarmowy, który zostanie podany w dniu imprezy.
6. Zgłoszenia i opłaty wpisowe

Udział w zawodach Biłgorajski Cross Duathlon jest płatny.

Zapisy i płatność on-line na stronie firmy dokonującej pomiaru czasu: www.e-gepard.eu.

Wysokość opłaty startowej wynosi:

40 zł – płatne do dnia 29 lipca 2019 r. (płatność on-line ecard na stronie www.e-gepard.eu).

60 zł – płatne w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

Do całkowitej rejestracji niezbędne jest stawienie się w Biurze Zawodów (odbiór numerów startowych), nie wystarczy samo uiszczenie opłaty startowej przelewem. W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie umieszczony w wynikach.

Brak płatności do dnia 29.07.2019 r. skutkuje umieszczeniem zawodnika na „liście oczekujących”. W zaistniałych przypadkach opłata startowa może zostać uiszczona wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej.

 

7. Świadczenia dla zawodników

- pomiar czasu, wyniki będą dostępne na stronie organizatora i firmy dokonującej pomiaru czasu

- prawo do korzystania z bufetu (woda, owoce),

- posiłek regeneracyjny na mecie,

- zabezpieczenie medyczne zawodów.

 

8. Pomiar czasu

Podczas zawodów będzie prowadzony elektroniczny pomiaru czasu biegu i przejazdu zawodników.

Zawodnik otrzymuje dwa numery startowe z chipem: na rower i koszulkę (numery zwrotne).

 

9. Program zawodów

Zawody przeprowadzone będą według następującego programu:

W dniu zawodów:

godz. 8.30-10.30 - zapisy w Biurze Zawodów

godz. 10.45 - ustawianie zawodników w sektorze startowym, odprawa techniczna

godz. 11.00 - start

godz. 13.00 – 14.00 dekoracje zwycięzców, zakończenia zawodów.

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego korekty.

 

10. Dystans

Biłgorajski Cross Duathlon będzie rozgrywany na dystansie:

Bieg – ok. 5 km

Rower -  ok. 20 km

Bieg – ok. 2,5 km

 

11. Trasa

Zawody przeprowadzane są po wyznaczonych trasach.

Trasy biegowe i rowerowe będą oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych oraz taśm foliowych.

Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zabłądzenia i utraty zdrowia. Wszelkie próby niszczenia oznakowania trasy zgłaszane będą organom ścigania. Organizator ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej osobę celowo niszczącą oznakowanie trasy.

Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników medycznych. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

Zawodnik będący świadkiem sytuacji niebezpiecznej, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora (zostanie podany w dniu imprezy), a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Na trasie zawodów i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.

 

12. Zasady fair-play

Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.

Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania.

Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych.

Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.

Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub biegu.

 

13. Kategorie wiekowe

Podczas Biłgorajskiego Cross Duathlon obowiązują następujące kategorie wiekowe:

Mężczyźni:

M1 – od 16 do 20 lat

M2 – od 21 do 30 lat

M3 – od 31 do 40 lat

M4 – od 41 do 50 lat

M5 – od 51 do 60 lat

M6 – od 61 i starsi

Kobiety:

K1 – od 16 do 30 lat

K2 – od 31 do 40 lat

K3 – od 41 do 50 lat

K4 – od 51 i starsze

*Organizator  przewiduje możliwość łączenia kategorii, w których sklasyfikowane zostaną mniej niż 3 osoby.

 

 

14. Klasyfikacje zawodów.

Klasyfikacja zawodów będzie prowadzona w kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

W kategorii OPEN sklasyfikowani będą trzej zawodnicy z najkrótszymi czasami.

Oddzielnie OPEN KOBIETY i OPEN MĘŻCZYŹNI.

Podczas zawodów będzie prowadzona specjalna klasyfikacja zespołowa polegająca na wyróżnieniu nagrodą najliczniejszych osobowo drużyn. Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Do klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji, co do charakteru i nazwy przez Organizatora.

Klasyfikacje sztafet określa odrębny regulamin.

 

15. Ruch drogowy

Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

16. Trofea i nagrody.

Na rozgrywanych zawodach w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe, puchary, medale, statuetki oraz w miarę pozyskanych sponsorów nagrody rzeczowe lub pieniężne. Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania zawodów. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum.

W klasyfikacji drużynowej zostaną wręczone nagrody specjalne dla najliczniejszych drużyn.

Dodatkowo organizatorzy przewidują możliwość losowania nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników zawodów.

 

17. Kary

W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:

- upomnienie,

- kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5 minut

- dyskwalifikacja

Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny wraz z Organizatorem.

 

18. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy zawodów poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy karane będzie doliczeniem kary czasowej. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

19. Protesty

Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 13:00 do sędziego głównego. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Protesty będą przyjmowane przez 30 minut od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach
i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

 

20. Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników Biłgorajskiego Cross Duathlonu jest Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy BSK Miód Kozacki

Dane osobowe uczestników Biegu przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia kolejności na mecie i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do firmy Husky Time (właścicielowi serwisu www.e-gepard.eu)

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biłgorajskim Cross Duathlonie. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biłgorajskim Cross Duathlonie, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.

Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć
i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

 

21. Informacje dodatkowe

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.

Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody
i powrotu z nich.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniami.

Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych wydanych w Biurze Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

Na trasie zawodów mogą występować strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Uczestnik Biłgorajski Cross Duathlon dokonując rejestracji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

Tytuł Zobacz/pobierz
Regulamin Duathlon indywidualnie Zobacz/pobierz (23 kB)
Regulamin Duathlon Sztafety Zobacz/pobierz (23 kB)

« powrót

Sponsorzy
Wspierają nas