Biłgorajski Cross Duathlon

Biłgorajski Cross Duathlon

Zapisy oraz regulaminy

 

 

Dystans:
Bieg – ok. 5 km
Rower - ok. 20 km
Bieg – ok. 2,5 km

 

 

 

Trasa 2,5 km

 

Trasa 5 km

 

Regulamin zawodów
Biłgorajski Cross Duathlon 2021 – WYŚCIG INDYWIDUALNY
1. Cel zawodów - popularyzacja kolarstwa, biegania i turystyki rowerowej,
- promowanie miasta Biłgoraj oraz okolicznych szlaków i tras turystycznych,
- zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegania,
- połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.
2. Nazwa imprezy
Biłgorajski Cross Duathlon 2021
3. Organizatorzy
Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy BSK Miód Kozacki
23-400 Biłgoraj, ul. Kochanowskiego 30
www.bsk-bilgoraj.pl
e-mail: info@bsk-bilgoraj.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Targowa 15
www.osir.lbl.pl
e-mail: osirbilgoraj@interia.pl
Partnerzy imprezy: Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości ISKRA 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 16 www.iskrabilgoraj.cba.pl/
4. Termin i miejsce zawodów
01.08.2021 (niedziela)
Zalew Bojary w Biłgoraju, ul. Romanowskiego
5. Warunki uczestnictwa
Biłgorajski Cross Duathlon to ogólnodostępna impreza rowerowa i biegowa rozgrywana we wskazanym terminie. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:
a) Dokonanie rejestracji on-line poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod bezpośrednim linkiem https://dostartu.pl/bi-gorajski-cross-duathlon-2021-start-indywidualny-v6037
b) Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność. Dokonanie rejestracji on-line jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli osoby rejestrującej się, że brak jest przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach.
c) Dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z niniejszym regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas wydawania numeru startowego. Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia uczestnictwa do dnia 29.07.2020 poprzez stronę internetową: www.dostartu.pl
Impreza ma charakter otwarty. Prawo udziału w zawodach mają osoby nie posiadające licencji sportowych jak również zawodnicy z licencjami.
Zabrania się udziału w Biłgorajski Cross Duathlon zawodnikom odbywającym karę zawieszenia przez Polski Związek Kolarski i inne związki sportowe.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat i okażą w biurze zawodów pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.
Każdy uczestnik Biłgorajski Cross Duathlon jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.
Wysłanie zgłoszenia przez Internet i start w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu imprezy ze wszystkimi jego zapisami, załącznikami i deklaracjami.
Zawodnik powinien zanotować sobie i pamiętać nr alarmowy, który zostanie podany w dniu imprezy.
6. Zgłoszenia i opłaty wpisowe Limit uczestników Biłgorajskiego Cross Duathlonu wynosi 250 osób.
Udział w zawodach Biłgorajski Cross Duathlon jest płatny. Zapisy i płatność on-line pod linkiem https://dostartu.pl/bi-gorajski-cross-duathlon-2021-start-indywidualny-v6037
Wysokość opłaty startowej wynosi:
40 zł – płatne do dnia 22 lipca 2021 r. (płatność on-line w trakcie procesu rejestracji).
60 zł – płatne do dnia 29 lipca 2021 r. (płatność on-line w trakcie procesu rejestracji).
70 zł – płatne w dniu zawodów w Biurze Zawodów
Wypełnienie zgłoszenia przez Internet nie zakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc (opłatę najlepiej uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line). W przypadku wyczerpania się limitu miejsc o prawie uczestnictwa w zawodach decyduje kolejność wpłat. Do całkowitej rejestracji niezbędne jest stawienie się w Biurze Zawodów po odbiór nr startowego nie wystarczy samo uiszczenie opłaty startowej przelewem. Wpłacona opłata startowa podlega zwrotowi tylko w sytuacjach szczególnych (np. odwołanie zawodów z powodu klęski żywiołowej, epidemii oraz w sytuacji dokonania wpłaty mimo wyczerpania limitu miejsc).
7. Świadczenia dla zawodników
- pomiar czasu, wyniki będą dostępne na stronie organizatora
- prawo do korzystania z bufetu (woda, owoce),
- posiłek regeneracyjny na mecie,
- zabezpieczenie medyczne zawodów.
8. Pomiar czasu
Podczas zawodów będzie prowadzony elektroniczny pomiaru czasu biegu i przejazdu zawodników.
Zawodnik otrzymuje dwa numery startowe z chipem: na rower i koszulkę (numery zwrotne).
9. Program zawodów
godz. 8.30-10.30 - zapisy w Biurze Zawodów
godz. 10.45 - ustawianie zawodników w sektorze startowym, odprawa techniczna
godz. 11.00 - start
godz. 13.00 – 14.00 dekoracje zwycięzców, zakończenia zawodów.
Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego korekty.
10. Dystans
Biłgorajski Cross Duathlon będzie rozgrywany na dystansie:
Bieg – ok. 5 km
Rower - ok. 20 km
Bieg – ok. 2,5 km
11. Trasa
Zawody przeprowadzane będą na trasach, prowadzących wokół biłgorajskiego Zalewu Bojary i przylegających terenów leśnych.
Trasy biegowe i rowerowe będą oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych oraz taśm foliowych.
Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zabłądzenia i utraty zdrowia. Organizator ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej osobę celowo niszczącą oznakowanie trasy.
Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora. Na linii start-meta organizator zapewnia ratowników medycznych. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi
zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
Zawodnik będący świadkiem sytuacji niebezpiecznej, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora (zostanie podany w dniu imprezy), a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Na trasie zawodów i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.
12. Zasady fair-play
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania.
Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych.
Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub biegu.
13. Kategorie wiekowe
Podczas Biłgorajskiego Cross Duathlon obowiązują następujące kategorie wiekowe:
Mężczyźni:
M1 – od 16 do 18 lat
M2 – od 19 do 30 lat
M3 – od 31 do 40 lat
M4 – od 41 do 50 lat
M5 – od 51 do 60 lat
M6 – od 61 i starsi
Kobiety:
K1 – od 16 do 30 lat
K2 – od 31 do 40 lat
K3 – od 41 do 50 lat
K4 – od 51 i starsze *Organizator przewiduje możliwość łączenia kategorii, w których sklasyfikowane zostaną mniej niż 3 osoby.
14. Klasyfikacje zawodów.
Klasyfikacja zawodów będzie prowadzona w kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
W kategorii OPEN sklasyfikowany będzie pierwszy zawodnik z najlepszym czasem.
Oddzielnie OPEN KOBIETY i OPEN MĘŻCZYŹNI.
Podczas zawodów będzie prowadzona specjalna klasyfikacja zespołowa (nagroda dla najliczniejszej osobowo drużyny). Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Do klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji, co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
Klasyfikacje sztafet określa odrębny regulamin.
15. Ruch drogowy
Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
16. Trofea i nagrody.
Na rozgrywanych zawodach w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe i w zależności od pozyskanych sponsorów nagrody rzeczowe. Nagrody i trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania zawodów. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek nagrody.
W klasyfikacji drużynowej zostaną wręczone nagrody specjalne dla najliczniejszych grup.
17. Kary
W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
- upomnienie,
- kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5 minut
- dyskwalifikacja
Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny wraz z Organizatorem.
18. Ochrona środowiska naturalnego
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy zawodów poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy karane będzie doliczeniem kary czasowej. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
19. Protesty
Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 13:00 do sędziego głównego. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Protesty będą przyjmowane przez 15 minut od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.
Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.
20. Ochrona Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników Biłgorajskiego Cross Duathlonu jest Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy BSK Miód Kozacki
Dane osobowe uczestników Biegu przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia kolejności na mecie i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do firmy pomiarowej Time2Go z Białej Podlaskiej (właścicielowi serwisu http://time2go.pl/).
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biłgorajskim Cross Duathlonie. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biłgorajskim Cross Duathlonie, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
21. Informacje dodatkowe
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniami.
Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych wydanych w Biurze Zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
Na trasie zawodów mogą występować niebezpieczne fragmenty, gdzie należy zachować szczególną ostrożność. niebezpieczne zjazdy.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
Uczestnik Biłgorajski Cross Duathlon dokonując rejestracji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji zawodów w związku z wystąpieniem czynników od niego nie zależnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej zawodów oraz w siedzibie Organizatora).
Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią COVID-19 wszystkich uczestników zawodów oraz osoby towarzyszące obowiązują przepisy, ograniczenia oraz zakazy, które będą aktualne na dzień 01.08.2021 rok.

 

 

 

 

 

 

Biłgorajski Cross Duathlon 2021 REGULAMIN – SZTAFETY
1. Cele imprezy
- popularyzacja kolarstwa, biegania i turystyki rowerowej,
- promowanie miasta Biłgoraj oraz okolicznych szlaków i tras turystycznych,
- zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegania,
- połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.
2. Nazwa zawodów
Biłgorajski Cross Duathlon 2021
3. Organizatorzy
Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy BSK Miód Kozacki
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. J. Kochanowskiego 30
www.bsk-bilgoraj.pl
e-mail: info@bsk-bilgoraj.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Targowa 15
www.osir.lbl.pl
e-mail: osirbilgoraj@interia.pl
Partnerzy imprezy: Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości ISKRA 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 16 www.iskrabilgoraj.cba.pl/
4. Termin zawodów
01.08.2021 (niedziela)
Zalew Bojary w Biłgoraju, ul. Romanowskiego
5. Warunki uczestnictwa
Biłgorajski Cross Duathlon to ogólnodostępna impreza rowerowa i biegowa rozgrywana we wskazanym terminie. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:
a) Dokonanie rejestracji on-line poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem https://dostartu.pl/bi-gorajski-cross-duathlon-2021-wyscig-sztafet-v6036
b) Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność. Dokonanie rejestracji on-line jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli osoby rejestrującej się, że brak jest przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach.
c) Dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z niniejszym regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas wydawania numeru startowego. Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia uczestnictwa do dnia 29.07.2020 poprzez stronę internetową: www.dostartu.pl
lub w Biurze Zawodów w dniu startu.
Impreza ma charakter otwarty. Prawo udziału w zawodach mają osoby nie posiadające licencji sportowych jak również zawodnicy z licencjami.
Zabrania się udziału w Biłgorajski Cross Duathlon zawodnikom odbywającym karę zawieszenia przez Polski Związek Kolarski i inne związki sportowe.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat i okażą w biurze zawodów pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.
Każdy uczestnik Biłgorajski Cross Duathlon jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.
Wysłanie zgłoszenia przez Internet i start w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu imprezy ze wszystkimi jego zapisami, załącznikami i deklaracjami.
Zawodnik powinien zanotować sobie i pamiętać nr alarmowy, który zostanie podany w dniu imprezy.
6. Zgłoszenia i opłaty wpisowe Limit uczestników Biłgorajskiego Cross Duathlonu wynosi 250 osób.
Udział w zawodach Biłgorajski Cross Duathlon jest płatny. Zapisy i płatność on-line pod linkiem https://dostartu.pl/bi-gorajski-cross-duathlon-2021-wyscig-sztafet-v6036
Wysokość opłaty startowej od sztafety wynosi : 50 zł – płatne do dnia 22 lipca 2021 r. - płatność on-line na https://dostartu.pl/bi-gorajski-cross-duathlon-2021-wyscig-sztafet-v6036
70 zł – płatne do dnia 29 lipca 2021 r. -płatność on-line na https://dostartu.pl/bi-gorajski-cross-duathlon-2021-wyscig-sztafet-v6036
90 zł – płatne w dniu zawodów w Biurze Zawodów
Rejestracja odbywa się przez stronę zawodów. Rejestracji i opłaty dokonuje ,,kapitan’’ sztafety. W procesie rejestracji podać należy konkurencję w której występuje kapitan oraz imię, nazwisko oraz rok urodzenia drugiej osoby ze sztafety.
Wypełnienie zgłoszenia przez Internet nie zakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc (opłatę najlepiej uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line). W przypadku wyczerpania się limitu miejsc o prawie uczestnictwa w zawodach decyduje kolejność wpłat. Do całkowitej rejestracji niezbędne jest stawienie się w Biurze Zawodów po odbiór nr startowego nie wystarczy samo uiszczenie opłaty startowej przelewem. Wpłacona opłata startowa podlega zwrotowi tylko w sytuacjach szczególnych (np. odwołanie zawodów z powodu klęski żywiołowej, epidemii oraz w sytuacji dokonania wpłaty mimo wyczerpania limitu miejsc).
7. Świadczenia dla zawodników
- pomiar czasu, wyniki będą dostępne na stronie organizatora
- prawo do korzystania z bufetów (woda, owoce),
- posiłek regeneracyjny na mecie,
- zabezpieczenie medyczne zawodów,
8. Pomiar czasu
Podczas zawodów będzie prowadzony elektroniczny pomiaru czasu biegu i przejazdu zawodników.
Pomiar czasu jest elektroniczny i prowadzony przez zespół sędziów.
Sztafeta otrzymuje dwa numery startowe z chipem: kolarz na rower i biegacz na koszulkę startową (numery zwrotne).
9. Program zawodów
godz. 8.30-10.30 - zapisy w Biurze Zawodów
godz. 10.45 - ustawianie zawodników w sektorze startowym, odprawa techniczna
godz. 11.00 - start
godz. 13.00 - dekoracje
Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego korekty.
10. Dystans
Biłgorajski Cross Duathlon będzie rozgrywany na dystansie:
Bieg – ok. 5 km - biegacz
Rower – ok. 20 km - kolarz
Bieg – ok. 2,5 km – biegacz
11. Trasa
Zawody przeprowadzane będą na trasach, prowadzących wokół biłgorajskiego Zalewu Bojary i przylegających terenów leśnych.
Trasy biegowe i rowerowe będą oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych oraz taśm foliowych.
Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zabłądzenia i utraty zdrowia. Organizator ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej osobę celowo niszczącą oznakowanie trasy.
Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników medycznych na linii start-meta. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego. Zawodnik będący świadkiem sytuacji niebezpiecznej, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora (zostanie podany w dniu imprezy), a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Na trasie zawodów i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.
12. Zasady fair-play
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania.
Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych.
Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub biegu.
13. Kategorie wiekowe i zasady rywalizacji:
Sztafeta może liczyć tylko dwie osoby: biegacz i kolarz
Sztafeta może mieć skład mieszany, nie ma limitu wieku
Zawodnik biegający rywalizuje na dystansach biegowych ( 5 km oraz 2,5 km )
Zawodnik jadący na rowerze rywalizuje na dystansie rowerowym ( 20 km )
Podczas Biłgorajski Cross Duathlon – SZTAFETY obowiązują następujące kategorie wiekowe:
KAT 1 – do 50 lat ( liczone od roczników urodzenia )
KAT 2 – od 51 lat do 70
KAT 3 – od 71 lat do 90
KAT 4 – od 91 wzwyż
14. Klasyfikacje zawodów.
Klasyfikacja zawodów będzie prowadzona w kategoriach wiekowych bez podziału na płeć.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
W każdej kategorii wiekowej nagradzane będą trzy najszybsze SZTAFETY
Podczas rywalizacji sztafet nie będzie prowadzona klasyfikacja zespołowa.
15. Ruch drogowy
Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
16. Trofea i nagrody.
Na rozgrywanych zawodach w każdej kategorii wiekowej dla sztafet zostaną wręczone trofea sportowe, puchary, medale, statuetki, nagrody rzeczowe lub pieniężne. Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania zawodów. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum.
Dodatkowo wśród wszystkich uczestników losowane będą nagrody rzeczowe.
17. Kary
W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
- upomnienie,
- kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5 minut
- dyskwalifikacja
Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny wraz z Organizatorem.
18. Ochrona środowiska naturalnego
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy zawodów poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy karane będzie doliczeniem kary czasowej. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
19. Protesty
Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 13:00 do sędziego głównego. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Protesty będą przyjmowane przez 30 minut od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.
Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.
20. Ochrona Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników Biłgorajskiego Cross Duathlonu jest Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy BSK Miód Kozacki
Dane osobowe uczestników Biegu przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia kolejności na mecie i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do firmy Time2go z Białej Podlaskiej (właścicielowi serwisu http://time2go.pl/
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biłgorajskim Cross Duathlonie. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biłgorajskim Cross Duathlonie, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
21. Informacje dodatkowe
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniami.
Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych wydanych w Biurze Zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
Na trasie zawodów mogą występować strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
Uczestnik Biłgorajski Cross Duathlon dokonując rejestracji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji zawodów w związku z wystąpieniem czynników od niego nie zależnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej zawodów oraz w siedzibie Organizatora).
Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią COVID-19 wszystkich uczestników zawodów oraz osoby towarzyszące obowiązują przepisy, ograniczenia oraz zakazy, które będą aktualne na dzień 01.08.2021 rok.
 

 

Sponsorzy
Wspierają nas