MTB po Ziemi Biłgorajskiej

 

 Wyniki 2022:

Wyniki 2020:

REGULAMIN

V Maraton „MTB po Ziemi Biłgorajskiej”

8 października 2023 roku

 

Zgłoszenia internetowe pod linkiem: https://competitions.timekeeper.pl/v-maraton-mtb-po-ziemi-bilgorajskiej-2023

 1. CEL ZAWODÓW:

 1. Popularyzacja amatorskich wyścigów kolarstwa MTB oraz różnych, innych form aktywnego wypoczynku na rowerach MTB i crossowych wśród młodzieży, dzieci i dorosłych.

 2. Popularyzacja kolarstwa MTB oraz zdrowego i sportowego sposobu spędzania wolnego czasu.

 3. Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w maratonach, poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.

 4. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych.

 5. Promocja Miasta Biłgoraj i Ziemi Biłgorajskiej.

 6. Propagowanie jazdy na rowerze jako formy ekologicznego stylu życia.

 

 1. ORGANIZATORZY:

Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy BSK Miód Kozacki

adres: 23-400 Biłgoraj, ul. J. Kochanowskiego 30 strona internetowa organizatora:

www.bsk-bilgoraj.pl e-mail: info@bsk-bilgoraj.pl

tel. 605 220 703; 502 475 548,

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Targowa 15

strona internetowa organizatora: www.osir.lbl.pl

e-mail: info@osir.lbl.pl

 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Maraton odbędzie się 8 października 2023 roku.

Start maratonu godz. 11:00,

Miejsce zawodów, biuro zawodów, start i meta:

Biłgoraj ul. Romanowskiego Zalew "Bojary"

 

Dystans: ok. 34 km.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Maraton MTB po Ziemi Biłgorajskiej, dalej maraton jest imprezą otwartą. Mogą w niej startować amatorzy w różnym wieku i stopniu zaawansowania oraz zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych.

 2. Warunkiem uczestnictwa jest:

 • Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej pod linkiem https://competitions.timekeeper.pl/v-maraton-mtb-po-ziemi-bilgorajskiej-2023

oraz uiszczając opłatę:

 • 50 zł do dnia 26.09.2023

 • 70 zł do dnia 05.10.2023

 • 90 zł w dniu zawodów 08.10.2023

 • Uczestnik może osobiście zarejestrować się w dniu imprezy w biurze zawodów, OPŁATA STARTOWA W DNIU ZAWODÓW WYNOSI 90 zł

 • Opłata startowa dla kategorii M1 oraz K1: 30 zł przy rejestracji i opłacie elektronicznej, w dniu zawodów 50 zł.

 • Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika Maratonu MTB z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.

 • Każdy uczestnik zgłoszony do Maratonu MTB otrzyma numer startowy wraz z chipem. Odbiór numeru startowego i chipa następuje w dniu zawodów w godzinach 0900 - 1030 w Biurze Zawodów. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego z chipem Organizator wyda uczestnikowi nowy zestaw za pobraniem opłaty 50 zł.

 • osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą zostać zarejestrowane po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów,

 • wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów),

 • posiadanie sprawnego technicznie roweru, obowiązek startu w kasku sztywnym,

 • zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie jego postanowień,

 1. Komisja sędziowska może wykluczyć zawodnika z wyścigu jeśli stwierdzi nieprawidłowości

 1. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie od nieszczęśliwych wypadków.

 2. Na drogach publicznych zawodnicy poruszają się zgodnie z prawem o ruchu drogowym.

 

 1. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy Maratonu MTB otrzymują:

 1. Numer startowy z chipem

 2. Prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, owoce,)

 3. Posiłek regeneracyjny po maratonie,

 4. Puchary sportowe dla najlepszych zawodników w kategorii wiekowej i medale dla każdego uczestnika,

 5. Pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej https://competitions.timekeeper.pl/v-maraton-mtb-po-ziemi-bilgorajskiej-2023 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu maratonu), oznaczone trasy, zabezpieczenie ratownicze, w zależności od pozyskanych sponsorów nagrody rzeczowe, oprawę i kolarską atmosferę.

 6. O bufecie na trasie uczestnicy zostaną poinformowani na odprawie technicznej.

 

 1. POMIAR CZASU

 1. Podczas Maratonu MTB będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.

 2. Każdy zawodnik obowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru startowego wraz z przyklejonym do niego chipem. NIE WOLNO ODRYWAĆ, ZAGINAĆ CHIPA gdyż może to skutkować uszkodzeniem lub nie możliwością rejestracji chipa przez urządzenie pomiarowe.

 3. W przypadku utraty lub zniszczenia chipa z numerem startowym Organizator wyda uczestnikowi nowy zestaw za pobraniem opłaty w wysokości 50 zł. Zagubienie numeru lub zniszczenie i pobranie nowego musi być odnotowane i zgłoszone do stanowiska organizatora.

 

 1. WYŚCIGI DLA DZIECI

 1. W ramach zawodów MTB zostaną zorganizowane wyścigi dla dzieci. Start o godz. 11:10.

 2. Zasady zapisywania dziecka są takie same jak dla maratonu MTB (strona internetowa pod linkiem: https://competitions.timekeeper.pl/v-maraton-mtb-po-ziemi-bilgorajskiej-2023 lub w Biurze Zawodów do godz. 10:30). Osoba uprawnioną do zapisania dziecka jest jeden z rodziców lub opiekun prawny.

 3. Start w wyścigach dla dzieci jest bezpłatny.

 4. Każde zgłoszone dziecko otrzyma numer startowy wraz z paskami do mocowania na kierownicy.

 5. Startujące dzieci będą objęte elektronicznym pomiarem czasu z podaniem pełnych wyników wydrukowanych na zawodach oraz podanych na stronie internetowej.

 6. Ustala się 2 kategorie wiekowe z różnymi dystansami dla każdej z nich. Na ww stronie internetowej do zapisów wybiera się określoną kategorię wiekową dziecka, do której automatycznie przypisany jest już dystans

 1. dzieci w wieku 10-12 lat dystans 2,5 km

 2. dzieci w wieku 13-14 lat dystans 5 km

 1. Każde dziecko otrzyma na mecie medal

 2. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach w podziale na chłopców i dziewczynki zostaną uhonorowani dodatkowymi upominkami.

 3. Start poszczególnych kategorii wiekowych nastąpi odrębnie.

 4. Trasa wyścigu będzie przebiegać wokół zalewu oraz przylegającą ścieżką leśną i zostanie w całości zabezpieczona przez organizatorów.

 5. Warunkiem dopuszczenia dziecka do startu jest posiadanie i ubranie kasku sztywnego.

 6. Dekoracje dla dzieci odbędą się bezpośrednio po ich wyścigach.

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW

Maraton MTB to ogólnopolska impreza sportowo-rekreacyjnych rozgrywana na rowerach górskich lub gravelach za wyjątkiem wyścigów dla dzieci gdzie sprzęt jest dowolny. Maraton odbędzie się według następującego programu:

 

W dniu zawodów:

0900 -1030 zapisy w Biurze, wydawanie numerów startowych z chipami,

1045 -1050 odprawa techniczna w miejscu startu,

1050 ustawienie uczestników na starcie

1100 start ostry maratonu

1110 imprezy towarzyszące oraz wyścigi dla dzieci.

 

13.15 zamknięcie trasy maratonu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów (np. godziny startu), o czym poinformuje zawodników z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Dekoracje zwycięzców: 13.00

 

 1. ZASADY ROZGRYWANIA MARATONU MTB

 1. Maraton zostanie przeprowadzony drogami leśnymi i gruntowymi.

 2. Start do Maratonu MTB we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego.

 3. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona.

 4. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

 5. W przypadku niezadziałania chipa startowego (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie obsługę pomiaru czasu.

 6. Zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu do godziny 13:15 nie zostanie sklasyfikowany.

 

 1. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE

 1. Zawodnicy są zobowiązani do zapoznania się z trasą maratonu i kierować się oznakowaniem w terenie. Wszelkie zmiany trasy przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może podjąć decyzje o doliczeniu czasu karnego tym zawodnikom, którzy skorzystali ze skrótu.

 2. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.

 3. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie.

 4. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.

 5. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

 

 1. RUCH DROGOWY

 1. Maraton MTB będzie się odbywać głównie w terenie leśnym.

 2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie od nieszczęśliwych wypadków.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie nieprzestrzegania przepisów prawo o ruchu drogowym przez uczestników maratonu.

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE

Podczas Maratonu MTB obowiązują następujące kategorie wiekowe:

 

mężczyźni

Kategoria M1 - od 15 do 17 lat,

Kategoria M2 - od 18 do 29 lat,

Kategoria M3 - od 30 do 39 lat,

Kategoria M4 - od 40 do 49 lat,

Kategoria M5 – od 50 do 59 lat,

Kategoria M6 – od 60 lat wzwyż

 

Kobiety

Kategoria K1 – od 15 do 17 lat,

Kategoria K2 – od 18 do 29 lat,

Kategoria K3 - od 30 do 39 lat,

Kategoria K4 – od 40 lat wzwyż,

 

 1. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

 1. Klasyfikacja indywidualna Maratonu MTB będzie prowadzona zgodnie z kategoriami wiekowymi wymienionymi w regulaminie, z podziałem na płeć. Zwycięzcą maratonu w każdej kategorii zostanie zawodnik, który w najkrótszym czasie pokona trasę maratonu oraz nie pominie żadnego punktu kontrolnego.

 2. Zawodnicy, którzy zgubią numer startowy/chip lub nie zadziała chip, muszą zgłosić ten fakt Sędziom lub obsłudze komputerowej na mecie.

 

 1. NAGRODY

 1. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal,

 2. W Maratonie MTB w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn na dystansach zostaną wręczone trofea sportowe i ewentualnie nagrody rzeczowe dla 3 zawodników w każdej kategorii,

 3. Obowiązuje odbiór nagród w dniu zawodów (nagrody przepadają jeżeli nie zostaną odebrane w dniu zawodów).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.

 2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).

 3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

 4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.

 6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

 7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

 8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.

 9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach.

 10. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

 11. Na trasie maratonu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

 12. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 13. Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora natomiast interpretacja przepisów sportowych niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu.

 14. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

 15. Organizator oraz Sponsor jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig  i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych  poszczególnych zawodników.

 16. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,  publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

 17. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 18. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

 19. Nieznajomość regulaminu Maratonu MTB i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.

 20. Uczestnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne i przestrzegania bezwzględnego zakazu zanieczyszczania trasy wyścigu poza miejscem do tego wyznaczonym (strefa bufetu). Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Uczestnicy, łamiący zapisy niniejszego punktu zostaną zdyskwalifikowani.

 

Organizator zapewnia opiekę medyczną stacjonarną w rejonie linii startu i mety.

 

 

 

 •  

 

 

 

Sponsorzy
Wspierają nas