Aktualności

« powrót

„XXV WYŚCIG PO ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ” 3 WRZEŚNIA 2017

WYNIKI    www.pomiaryczasu.pl/event/wyscig_kolarski___po_ziemi_bilgorajskiej/wyniki/

 

ZDJĘCIA   www.facebook.com/pg/Bi%C5%82gorajskie-Stowarzyszenie-Kolarzy-744107809026076/photos/

 

FILM    www.youtube.com/watch

 

 

REGULAMIN 2017
Wyścig Kolarski „Po Ziemi Biłgorajskiej”
CELE
 Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w województwie lubelskim.
 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 Promocja turystycznych walorów Puszczy Solskiej i Roztocza.
NAZWA IMPREZY
Wyścig Kolarski „Po Ziemi Biłgorajskiej”
ZAPISY LINK: WYŚCIG BIŁGORAJ
ORGANIZATORZY
Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy
ul. Kochanowskiego 30
23-400 Biłgoraj
tel. 605220703, 502475548
www.bsk-bilgoraj.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju
ul. Targowa 15
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 26 29
TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA MARATONU
3 września 2017r. (niedziela)
Biuro: OSiR w Biłgoraju, ul. Targowa 15
Trasa wyścigu 55 km dla WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH):
Biłgoraj (ul. Targowa – start honorowy, ul. Zamojska – LOTNY START OSTRY) – Hedwiżyn – Panasówka – Tereszpol Zaorenda – Tereszpol Kukiełki – Górecko Stare – Brzeziny – Aleksandrów – Smólsko – Biłgoraj (ul. Motorowa – META)
WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem wyścigu może być osoba, która spełni następujące warunki:
Wypełni oświadczenie.
Dokona opłaty startowej.
Otrzyma przed startem od organizatora numer startowy.
Ukończyła 18 lat (uczestnicy niepełnoletni nie zrzeszeni w klubach kolarskich mogą startować po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych).
Ma obowiązek startu w zawodach w kasku sztywnym.
Zakaz stosowania
OPŁATY STARTOWE:
30 PLN – opłaty rejestracyjnej na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie www.pomiaryczasu.pl do dnia 30 sierpnia 2017r.
50 PLN – wpłata w formie gotówkowej w dniu imprezy (biuro wyścigu)
ZGŁOSZENIA I PROGRAM ZAWODÓW
Wyścig Kolarski „Po Ziemi Biłgorajskiej” 03.09.2017r.
ZAPISY LINK: WYŚCIG BIŁGORAJ
godzina 9:00 – 10:15 zapisy w Biurze Zawodów
godzina 10:40 – 10:50 odprawa techniczna
godzina 10:50 – 11:00 Ustawienie uczestników na starcie (OSiR)
godzina 11:00 Start honorowy (OSiR) – wszystkie grupy dojazd do startu ostrego 3km
Start ostry lotny (ul. Zamojska) – wszystkie grupy
około godziny 12:30 Meta (Biłgoraj, ul. Motorowa)
godzina 13:15 Zamknięcie trasy
godzina 14:00 Dekoracja (stadion OSiR, ul. Targowa)
KATEGORIE WIEKOWE
Mężczyźni:
Kategoria M 1 od 15 do 17 lat (rok 2002-2000),
Kategoria M 2 -od 18 do 29 lat (rok ur. 1999-1988),
Kategoria M 3- od 30 do 39 lat (rok ur. 1978-87),
Kategoria M 4- od 40 do 49 lat (rok ur. 1968-77),
Kategoria M 5 - od 50 do 59 lat (rok ur. 1958-67),
Kategoria M 6 – 60 lat i starsi (rok ur. 1957 i starsi)
Kobiety:
K: Jedna kategoria wiekowa kobiet niezależnie od roku urodzenia.
* W przypadku małej liczby zgłoszeń w danej kategorii – organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup wiekowych.
ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje:
- prawo udziału w wyścigu (numer startowy, posiłek regeneracyjny po zawodach)
- elektroniczny pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej),
- zabezpieczenie medyczne
ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU
Wyścig szosowy.
Start wspólny.
Trasa oznakowana.
Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.
Zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu do godziny 13:15 nie zostanie sklasyfikowany.
ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE
Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, w momencie gdy zbliżają się do skrzyżowania. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego, bezwzględnie obowiązuje ruch prawostronny. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
RUCH DROGOWY
Wyścig będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Zwycięzca wyścigu będzie odrębnie dekorowany i nie zostanie uwzględniony w kategorii wiekowej.
Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych. Zwycięzcami wyścigu w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę.
Klasyfikacja dla zawodników z powiatu biłgorajskiego.
NAGRODY
W każdej kategorii wiekowej, zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody finansowe lub rzeczowe w zależności od pozyskanych od sponsorów środków.
KARY
Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
Upomnienie uczestnika,
Dyskwalifikacja uczestnika.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika zawodów z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów)
Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu, lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do karty zgłoszenia są kompletne i zgodne z prawdą.
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na karcie zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.
Na trasie wyścigu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 ).
Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie.
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.
ORGANIZATORZY

Tytuł Zobacz/pobierz
REGULAMIN Zobacz/pobierz (177 kB)
WYNIKI OPEN 2017 Zobacz/pobierz (179 kB)
WYNIKI KATEGORIE 2017R Zobacz/pobierz (179 kB)

« powrót

Sponsorzy
Pszczelarz Kozacki - Pasieka BGŻ Model Opakowania Sp. z o.o. Urząd Miasta Biłgoraj Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz Serwis Rowerowy Stiwen Ewelian Sport - Sklep, Serwis net partners Sp. z o.o.
Wspieramy
Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom